Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota
Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu popularyzatorskim DOKO – Dniu Odkrywców Kampusu Ochota na podstawie art. 13 RODO*

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD UW można się kontaktować wysyłając mail na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na stronie wydarzenia i udziału w wydarzeniu popularyzatorskim DOKO – Dniu Odkrywców Kampusu Ochota. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: doko@mimuw.edu.pl.

4. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas trwania DOKO, a konto na stronie doko.mimuw.edu.pl do czasu likwidacji.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora poprzez wysłanie maila na adres: doko@mimuw.edu.pl. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będą Państwo mogli założyć i używać konta na stronie doko.mimuw.edu.pl, a także wziąć udziału w zajęciach wymagających wcześniejszej rezerwacji.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)